Regulamin konkursu na Instagramie

O konkursie

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Witamed Polska adres do doręczeń: ul. Siewna 9, 15-183 Białystok, NIP: 5421789476, REGON: 050212275.

Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie internetowym Instagram.

Uczestnictwo w konkursie

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia lub jest osobą powyżej 13 roku życia, a poniżej 18 roku życia posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.
 2.  Żeby wziąć udział w konkursie, Uczestnik powinien posiadać publiczne konto wserwisie internetowym Instagram i wykonać zadanie konkursowe w terminie 28 lipca 2024r,. do godziny 23:59, polegające na dodaniu komentarza pod postem z oznaczeniem osoby. Ilość komentarzy nieograniczona.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie osób, które:
  a) Nie działają w imieniu, lecz przez osoby trzecie.
  b) Działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram,
  c) Tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram,
  d) Naruszają regulamin serwisu Instagram
  e) Używają w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obraźliwe,
  treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym,
  etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

Nagrody

W konkursie zostaną przyznane dwa produkty – Żel do higieny intymnej 100 ml marki Alqvimia oraz olejek eteryczny Słodkie Sny 10 ml.

 1. Zwycięzcy konkursu nie mają prawa do wymiany nagrody na nagrodę inne rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
 2. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy i PIT.

Przebieg konkursu

 1. W skład jury konkursowego wchodzą: Edyta Cywoniuk, Izabela Sokół, Anna Giercarz i Dorota Andrzejczak.
 2. Jury konkursowe wyłoni dwóch zwycięzców konkursu, dokonując losowania dwóch osób na podstawie dodanych komentarzy pod postem.
 3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 31 lipca marca 2024 r. poprzez serwis Instagram, przez oznaczenie w komentarzu pod postem konkursowym. Zwycięzca w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości o wygranej w konkursie będzie musiał wskazać organizatorowi wiadomości prywatnej Instagram adres do doręczeń, na który ma zostać przesłana przesyłka zawierająca nagrodę.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z polityką prywatności, jedynie na potrzeby konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda zwycięzcy. Zwycięzca ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Zwycięzca ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Przyznane nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców na adres do wysyłki otrzymany od nich po przesłaniu informacji o zwycięstwie w konkursie w wiadomości bezpośredniej poprzez serwis Instagram.

Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art.2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 227, z póżn. Zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani promowany przez serwis Instagram.