Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z dostosowywaniem się naszej firmy do wymagań RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) firma Witamed Polska Edyta Cywoniuk (zwana dalej Witamed) podjęła kroki mające na celu dostosowanie procedur do nowych wymogów prawnych i odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych.

Zależy nam, aby Państwa dane osobowe (np. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu) były bezpieczne i chronione podczas wizyty na naszej stronie internetowej oraz abyśmy postępowali zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Dlatego niniejsza Polityka prywatności ma na celu informowanie użytkownika o tym, jakie dane osobowe zbieramy, jak je przetwarzamy, przechowujemy i używamy, a także opisujemy opcje interwencji w związku z przetwarzaniem danych. Niniejsza informacja dotyczy wszystkich klientów Witamed oraz odwiedzających strony www.witamed.com.

Odwiedzając naszą stronę internetową i podając dane osobowe czy kontaktując się z nami telefonicznie czy osobiście, wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą umową. Twoje dane będą przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z niniejszymi zasadami i odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Jeśli nie zgadzasz się z tą umową, unikaj podawania danych osobowych na naszej stronie internetowej.

Pracownicy i przedstawiciele Witamed, którzy przetwarzają twoje zapytania, są zobowiązani do zachowania poufności.

W związku z tym informujemy, że administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Witamed Polska Edyta Cywoniuk z siedzibą w Białymstoku przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10/3c (dalej „Administrator”)

Możesz się z nami skontaktować:

 • wysyłając e-mail na adres witamed.polska@gmail.com
 • dzwoniąc pod numer 501603603 lub 50029579, 511100131 (opłata wg stawek operatora),
 • pisząc na adres naszej siedziby.

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy łączącej Państwa osobę z Witamed (np. umowa kupna/sprzedaży; art. 6 ust 1 lit b RODO),
 • wykonania obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego (np. wystawianie i przechowywanie faktur, udzielanie odpowiedzi na reklamacje; art.6 ust 1 lit c RODO),
 • dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem umową (art. 6 ust 1 lit f RODO),
 • w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów, w tym w celach analitycznych i profilowania.

Odbiorcy danych osobowych:

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. firmom kurierskim, dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym w celu windykacji należności, kancelarii prawnej, agencjom marketingowym, biurom księgowym przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.

Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy i organy państwowe), firmy pośredniczące w zawieraniu umów a także producentowi towarów i usług (jeżeli jest to konieczne do realizacji wysyłki bezpośredniej lub pomocy technicznej).

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Nie sprzedajemy Twoich danych ani nie udostępniamy ich komercyjnie innym podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe przekazujemy w niezbędnym zakresie jedynie naszym partnerom, którzy pomagają nam w realizacji Twojego zamówienia

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Twoje dane osobowe przechowywane w celach innych niż księgowe (reklamacje, zamówienia, marketing) będą przechowywane w naszej bazie do momentu w którym nie poprosisz o ich wykreślenie:

 • masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych na nasze potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym na potrzeby profilowania i/lub badania poziomu satysfakcji klientów,
 • możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy kupna/sprzedaży lub na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas swoich danych osobowych,
 • jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z praw tych możecie skorzystać kontaktując się z nami przez jeden z podanych wyżej kanałów kontaktu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne/ obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości wykonania zamówienia kupna/sprzedaży czy pomocy technicznej lub rozpatrzenia reklamacji.

Zmiany te wprowadziliśmy w celu uwzględnienia wymogów ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”) – nowej regulacji prawnej, która zaczyna być stosowana od 25 maja 2018 r.

Powyższe dokumenty wchodzą w życie w dniu 25 maja 2018 r. i od tego dnia będą obowiązywać. Natomiast Ciebie te dokumenty będą obowiązywać, jeśli terminie 14 dni od otrzymania od nas niniejszej wiadomości nie wypowiesz zgody na przetwarzanie danych które nam udzieliłeś.