Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem niniejszego Sklepu internetowego oraz przyjmującym zamówienie jest Edyta Cywoniuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Witamed Polska z siedzibą w Białymstoku przy ul.Siewna 9, 15-183 Białystok, NIP: 5421789476.

Kontakt do sklepu internetowego:
WITAMED POLSKA Edyta Cywoniuk
15-183 Białystok
ul. Siewna 9
NIP: 5421789476
biuro@witamed.com
tel. +48 501 603 603 (od poniedziałku do piątku w godzinach 08-16:00)

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych produktów do Klienta, płatności za zakupione produkty, anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Sklep zapewnia Klientowi korzystającemu z systemu poprawność działania Sklepu w następujących przeglądarkach: Internet Explorer wersja 11, Mozilla Firefox wersja 58 lub nowsza, Opera wersja 51 lub nowsza, Google Chrome wersja 64 lub nowsza, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 pikseli. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

4. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

5. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Sklep jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

7. Wszystkie ceny podawane przez Sklep wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w dziale „Dostawa i płatności”.

8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy; b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

9. Sklep informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

10. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.

II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internet. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę internetową https://witamed.com Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: a. dodanie do koszyka produktu; b. wybór rodzaju dostawy c. wybór rodzaju płatności; d. wybór miejsca wydania rzeczy; e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zamówienie – Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty”.

3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sklepu, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sklep.

5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sklep, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sklepu.

7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sklepu na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu (rozumianej jako pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie), a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem dostawy do wskazanego przez Klienta w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w punkcie I § 8b.

III. FORMY PŁATNOŚCI

1. Zamówienia złożone w sklepie, Klient może opłacać przy odbiorze, przelewem bankowym lub szybkim przelewem on-line.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W Sklepie internetowym Klient będący konsumentem może zrezygnować z zakupu w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki nie podając przyczyny.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@witamed.com lub listownie na adres ul.Siewna 9, 15-183 Białystok. Stosowne oświadczenie Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, na formularzu dostępnym pod adresem https://witamed.com/formularz-odstapienia-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.pdf, lub w innej formie zgodnej z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zwraca towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient zwraca towar na adres sklepu: ul.Siewna 9, 15-183 Białystok.

4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.

5. Przed odstąpieniem od umowy Klient nie powinien korzystać z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W przeciwnym razie, Klient będzie ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.

6. Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Zwrotu płatności Sklep dokonana przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie: w każdy przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Sklep dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

V. REKLAMACJE

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego produktu przez Sklep. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@witamed.com lub telefonicznie 501 603 603 lub listownie na adres: ul.Siewna 9, 15-183 Białystok.

2. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z opisem reklamacji na adres: ul.Siewna 9, 15-183 Białystok.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie internetowym.

2. Administratorem baz danych osobowych przekazanych przez Klientów jest Sklep.

3. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W tym celu należy przesłać dyspozycje na adres: biuro@witamed.com

5. O ile Klient wyrazi na to zgodę jego dane osobowe będą wykorzystywane w celach marketingowych. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniej dyspozycji na adres mailowy: biuro@witamed.com

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.2014.827).

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://witamed.com/regulamin Klienci posiadający konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o zmianie. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację Regulaminu. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy oraz spowoduje usunięcie konta Klienta.